INFORMACJE ORGANIZACYJNE / WARUNKI UCZESTNICTWA 
Termin Konferencji: 15–16.04.2016r.
Miejsce konferencji:
 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego CMKP 
ul. Marymoncka 99/103 
01-813 Warszawa 

Dojazd komunikacją miejską: 
Przystanek: Szpital Bielański: autobusy nr.: 103,121, 181; tramwaje nr.: 6, 17 
Przystanek: AWF: autobusy nr.: 103, 121, 181, 197; tramwaje nr.: 6, 17 
Przystanek: Metro Stare Bielany (ok. 10 min pieszo od miejsca docelowego) 
Z uwagi na znacznie ograniczoną liczbę miejsc parkingowych sugerujemy skorzystanie z komunikacji miejskiej/metra
Organizatorzy Naukowi:  
 
Centrum Medycyny Żywienia i Stylu Życia Przychodni Lekarskiej Orlik - pod kierownictwem dr n. med. Edyty Biernat-Kałuży 

Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych CMKP pod kierownictwem dr n. med. Anny Boguradzkiej

III Klinika Kardiologii WUM (Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) pod kierownictwem   prof. dr hab. n. med Artura Mamcarza  

Lekarze uczestniczący w Konferencji otrzymają certyfikat potwierdzający przyznanie: 6 punktów edukacyjnych
                                                      Warunki uczestnictwa: 
 
 1. Organizatorem Konferencji jest ORLIK Zdrowie i Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-041) przy ul. Ostrobramskiej 101, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000446344 
 2. Zgłoszenie należy przesłać, wypełniając następujący formularz zgłoszeniowy 
 3. Po wysłaniu zgłoszenia uczestnictwa, prosimy wpłacić opłatę za uczestnictwo, zgodnie z pkt 13 poniżej, po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia od Organizatora, na konto o numerze:

    34 1090 2590 0000 0001 2242 9584, prowadzone przez: BZWBK, w Warszawie
                                               ORLIK Zdrowie i Edukacja Sp. z o.o.
                                                             ul. Ostrobramska 101 
                                                                04-041 Warszawa
                      (z dopiskiem: Medycyna Prewencyjna 2016, imię i nazwisko uczestnika) 

  Jeżeli opłata zostanie dokonana na dzień przed Konferencją lub w dniu odbywania się Konferencji, prosimy o zabranie ze sobą dowodu wpłaty/potwierdzenia przelewu.
      
 4. W przypadku niewpłacenia opłaty za uczestnictwo  rezerwacja będzie anulowana. 
 5. Wszelką korespondencję w sprawie udziału w Konferencji, w szczególności w sprawie zmian lub wniosków o anulowanie zgłoszenia i w sprawie rezygnacji z uczestnictwa prosimy przesyłać na adres e-mail: konferencja@przychodnia-orlik.pl 
 6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do dnia 29.02.2016r. uczestnikowi przysługuje zwrot  wpłaconej opłaty za uczestnictwo.  
 7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w dniach 1-31.03.2016r., uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej opłaty za uczestnictwo w wysokości 50% wpłaconej opłaty. 
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania całości wpłaconej opłaty za uczestnictwo w przypadku rezygnacji z uczestnictwa po dniu 31 marca 2016r., Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania całości wpłaconej opłaty. 
 9. Postanowienia punktów 6-8 powyżej nie mają zastosowania wobec uczestnika będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, zwanego dalej „Konsumentem”  (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), któremu w przypadku rezygnacji przed  terminem rozpoczęcia Konferencji przysługuje zwrot całości uiszczonej opłaty za  uczestnictwo. 
 10. Pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres: konferencja@przychodnia-orlik.pl 
 11. Potwierdzenie uczestnictwa: O przyjęciu uczestnictwa decyduje kolejność wpłat. Ilość miejsc ograniczona.  
 12. Organizator uprawniony jest z przyczyn od siebie niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej do odwołania konferencji, zmian w jej programie oraz zmiany miejsca jej organizacji. Organizator niezwłocznie zawiadomi o tym uczestnika. W przypadku odwołania konferencji Organizator niezwłocznie zwróci uczestnikowi konferencji kwotę wpłaconej opłaty za uczestnictwo.  
 13. Koszt uczestnictwa (ceny zawierają podatek VAT):  
  • 1 dzień – 15 kwietnia 2016r.:  
   • Lekarze i Świat Medyczny*: 150 zł / na miejscu w dniu Konferencji 200 zł 
   • Studenci Medycyny i Kierunków pokrewnych: 80 zł / na miejscu w dniu Konferencji – 100 zł 
   • PIERWSZYCH 50 OSÓB BEZPŁATNIE - pula bezpłatnych miejsc została wyczerpana. 
  • 2 dzień – 16 kwietnia 2016r.:  
   • - Pacjenci – Otwarta Publiczność: 100 zł/ na miejscu w dniu Konferencji 150 zł 
  • Dodatkowo dla chętnych Lekarzy – w trakcie 2-go dnia: Warsztaty: 50 zł brutto – pula miejsc na warsztaty została wyczerpana
 14. Cena uczestnictwa zawiera: 
   1.   
      
      
     
     
     
     
     
      
     
      
     
     
      
     
     
     
    

      
      
       
     
     
     
     
      
     
  1. WSZELKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM W KONFERENCJI W TYM KOSZTY NOCLEGÓW UCZESTNICY POKRYWAJĄ WE WŁASNYM ZAKRESIE. 
  2. Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora, sponsorów lub patronów Konferencji wizerunku uczestnika utrwalonego w związku z Konferencją (w szczególności na fotografii lub filmie), w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych.
  3. Reklamacje dotyczące Konferencji mogą być składane pisemnie na adres wskazany w pkt 1 powyżej. Reklamację należy złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją. 
  4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie uczestnika (imię nazwisko, adres kontaktowy, adres e-mail) opis okoliczności będącej podstawą złożenia reklamacji oraz żądanie uczestnika.
  5. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, informując uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia, na piśmie, na adres kontaktowy podany w reklamacji. 
  6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
          
       
      
     POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYŁĄCZNIE KONSUMENTÓW
       
    
  7. Z chwilą wypełnienia formularza zgłoszeniowego dochodzi do zawarcia pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem będącym Konsumentem umowy zawartej na odległość w  rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 
  8. Program konferencji znajduje się na stronie internetowej pod adresem:     http://www.konferencjaprewencyjnaorlik.pl/program.htm
  9. Konsument może porozumiewać się z Organizatorem pisemnie lub drogą poczty elektronicznej (e-mail).
  10. Umowa zawierana jest na czas do dnia zakończenia Konferencji. W przypadku nieuiszczenia przez Konsumenta opłaty za uczestnictwo we właściwej wysokości po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia od Organizatora, umowę uważa się za rozwiązaną.
  11. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument może bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów odstąpić od zawartej z Organizatorem umowy, w terminie 14 dni od dnia jej zwarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  12. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone pisemnie lub pocztą elektroniczną (e-mail) na adres Organizatora wskazany w pkt 1. lub odpowiednio pkt 5. powyżej.
  13. Po wykonaniu usługi przez Organizatora (tj. zorganizowaniu Konferencji) Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.
  14. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszelkie dokonane przez niego płatności.
  15. Organizator dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie  wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  16. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji idochodzenia roszczeń w szczególności przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
  17. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Konsumentem,zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu  postępowania cywilnego.
  1 dzień (15 kwietnia 2016) – Lekarze, Świat Medyczny*, Studenci Medycyny i Kierunków pokrewnych 2 dzień (16 kwietnia 2016) – Pacjenci (Otwarta Publiczność)
  • udział we wszystkich sesjach naukowych • udział we wszystkich sesjach naukowych
  • udział w sesjach satelitarnych • udział w sesjach satelitarnych
  • wstęp na stoiska wystawowe • wstęp na stoiska wystawowe
  • poczęstunek podczas przerw kawowych i lunchu • poczęstunek podczas przerw kawowych
  • Udział w występie artystycznym  
  • materiały konferencyjne  
  • certyfikat uczestnictwa  
  • punkty edukacyjne dla lekarzy  
  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYŁĄCZNIE KONSUMENTÓW
  * Świat Medyczny – poza Lekarzami: Pielęgniarki, Dietetycy, Rehabilitanci i Fizjoterapeuci, Promotorzy Zdrowia, osoby instytucjonalnie zajmujące się Zdrowiem Publicznym itp. – w razie wątpliwości, prosimy o kontakt